fbpx

Maleńczuk – Homo Twist w krakowskim klubie Kwadrat. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Fani Macieja Maleńczuka i legendarnego zespołu Homo Twist czekają na ten dzień. Już w piątek, 16 lutego projekt zabrzmi w klubie Kwadrat w Krakowie. Na wydarzenie zaprasza firma Great Production, która ufundowała dla Czytelników podwójne zaproszenie. Można je wygrać w konkursie.

Great Production prezentuje legendarny projekt Macieja Maleńczuka – Homo Twist. To Maleńczuk w wydaniu elektrycznym, w formie hendrixowskiego trio. Zespół w różnych składach i różnym czasie nagrał siedem CD. Druga zatytułowana po protu „Homo Twist” otrzymała po wydaniu 5 nominacji do Fryderyka. Na nominacjach się skończyło, bo nie przyznano żadnej statuetki (sic!). Ustawiło to zespół i tę muzykę już na zawsze w podziemiu i tzw. alternatywie.

– Postanowiliśmy wskrzesić tę formułę i pokazać światu dorobek Homo Twist. Dokonaliśmy nagrania 17 najważniejszych utworów, które zostaną wydane na CD i innych nośnikach– informuje Maciej Maleńczuk.

Maleńczuk – Homo Twist w krakowskim klubie Kwadrat. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
Koncert Macieja Maleńczuka na scenie Filharmonii Częstochowskiej (fot. Robert Jodłowski)

Homo Twist to ciężki i mroczny powiew sztuki muzycznej oparty o kapitalną sekcję rytmiczną, spełniającą wręcz wymogi jazzowe. Natomiast elektryczny gitarowy styl Maleńczuka jest chropowaty,ciemny i głośny – można byłoby nazwać to heavy metalem, co do brzmienia, lecz z pewnością nie co do treści. Całość dopełniają bowiem rewelacyjne teksty artysty, ponure przekłady z amerykańskiej poetki Emily Dickinson oraz słynny wiersz Cypriana Kamila Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod”, obecnie dedykowany wszystkim poległym w boju Bohaterom Ukrainy. -HOMO TWIST – STILL EXIST.

Maleńczuk – Homo Twist w krakowskim klubie Kwadrat. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
Homo Twist

Maciej Maleńczuk i Homo Twist wystąpią już 16 lutego w klubie Kwadrat (ul.Skarżyńskiego 1). Otwarcie bram o godz. 18.30, start koncertu o godz. 19.30 (szczegóły TUTAJ). Jako support wystąpi Amok, serwujący post-anarcho-punk-groove-core.

Amok powstał w 2006 r, w Rzeszowie. „Po błyskotliwej karierze trwającej aż rok, zespół wzorem największych zawiesił działalność i powrócił w 2016. Tym razem już na stałe, w Krakowie” – czytamy w historii zespołu.

Od tamtej pory grupa nagrała EP-kę „Amok EP 2016”, a także wystąpiła na licznych festiwalach. W 2021 r. ukazał się teledysk do utworu „Where is your God?”, a także mini koncert zarejestrowany dzięki współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym.
Po niedawnych przetasowaniach składu zespół obecnie pracuje nad nowym materiałem.

Na scenie krakowskiego klubu Amok zaprezentuje się w składzie: Damian Roman – bas, Robert Wójcicki – gitara, Łukasz Krzywicki – gitara, Adam Partyka – perkusja i
Tomasz Bujarski – wokal.

Maleńczuk – Homo Twist w krakowskim klubie Kwadrat. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
Amok

Sprzedaż biletów prowadzona jest na:

biletyna.pl/koncert/Maciej-Malenczuk/Homo-Twist

https://www.kupbilecik.pl

https://sklep.ebilet.pl/

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Nagrodę ufundowała firma Great Production. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Który utwór z dorobku Homo Twist lubisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Homo Twist”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 10 lutego od godz. 18 do 12 lutego do godz. 9.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 15 lutego do godz. 22.

Maleńczuk – Homo Twist w krakowskim klubie Kwadrat. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
Maciej Maleńczuk (fot. Robert Jodłowski)

Regulamin konkursu „Homo Twist”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest firma Great Production.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 10 lutego 2024 r. od godz. 18 do 12 lutego 2024 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert Maleńczuk-Homo Twist, który odbędzie się 16 lutego 2024 r. w klubie Kwadrat w Krakowie dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Który utwór z dorobku Homo Twist lubisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Homo Twist”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 10 lutego od godz. 18 do 12 lutego do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 15 lutego do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 10 lutego 2024 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2024 r. i obowiązuje do 12 lutego 2024 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.