fbpx

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Celem tej kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw, które związane są ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej: jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, by uniknąć kopcenia z kominów oraz jak poprawnie eksploatować systemy kominowe oraz wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, by uniknąć złej wentylacji i zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego czy gazowego, jest obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w terminach:

1.od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – przynajmniej raz w miesiącu

2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – przynajmniej raz na 3 miesiące

3.od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – przynajmniej raz na 6 miesięcy

4.z przewodów wentylacyjnych przynajmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" 2
fot. kominiarz podczas swojej pracy, wikipedia

Ustawa Prawo budowlane określa, iż właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest przynajmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych) osobie, która posiada odpowiednie do tego uprawnienia czyli Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku jeśli stwierdzi uszkodzenia lub braku właściciel, zarządca bądź użytkownik budynku jest zobowiązany w czasie bądź bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia, a także uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia czy też środowiska.

Następnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa iż: prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, który regularnie jest kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez lata oraz brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

K KIK