fbpx
Strona głównaKultura i rozrywkaW Częstochowie zobaczymy "Imię" z Foremniak i Malajkatem w obsadzie. Wygraj podwójne...

W Częstochowie zobaczymy “Imię” z Foremniak i Malajkatem w obsadzie. Wygraj podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS]

Już 11 grudnia Agencja Artystyczna Certus zaprosi miłośników teatru na spektakl “Imię”. W Częstochowie będzie on grany dwukrotnie – o godz. 16 i 19. Organizator ufundował dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na późniejszą porę. Można je wygrać w konkursie.

“Imię” to francuska sztuka, której ekranizacja ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony w 2013 r. film otrzymał dwa Cezary oraz trzy nominacje (w tym za najlepszy scenariusz adaptowany). Dobrze napisane, dowcipne dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty tego tytułu, porównywanego często do „Boga mordu” (znanego jako filmowa „Rzeź” Romana Polańskiego). I podobnie, jak sztuka Rezy, „Imię” nie jest komedią pozbawioną refleksji, a śmiech bywa tutaj gorzki.

To zdecydowanie jeden z najmocniejszych obecnie tytułów. “Imię” znane jest już zresztą częstochowskim miłośnikom teatru, agencja Certus prezentowała go bowiem w 2016 r. (w tym roku “Imię” pojawiło się w Teatrze Studio Buffo, by wkrótce podbić różne sceny w całej w Polsce). Kto widział, z pewnością ma ochotę na powtórkę, kto nie widział, koniecznie powinien nadrobić zaległości.

W Częstochowie zobaczymy "Imię" z Foremniak i Malajkatem w obsadzie. Wygraj podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 1
Spektakl “Imię” (fot. Agencja Artystyczna Certus)

“Czy macie już jakiś pomysł na imię?”

Akcja rozgrywa się w ciągu jednego wieczoru, podczas kolacji wyprawianej przez profesora literatury Pierre’a i jego żonę Elisabeth w ich paryskim mieszkaniu. Zaproszeni goście, to przyjaciel domu, puzonista – Claude, brat Elisabeth, błyskotliwy przedsiębiorca – Vincent oraz jego dużo młodsza, ciężarna partnerka Anna. W tym gronie przebieg spotkania wydawał się doskonale przewidywalny. Jednak tym razem typowe, drobne sprzeczki przerodzą się w prawdziwą bitwę. A całe zamieszanie wywoła niewinne z pozoru pytanie: Czy macie już jakiś pomysł na imię?

Za reżyserię wyśmienitego spektaklu odpowiada Grzegorz Chrapkiewicz (przypomnijmy, że dla Teatru Narodowego wyreżyserował on pamiętną “Kotkę na gorącym, blaszanym dachu”).

Doskonałą obsadę tworzą Małgorzata Foremniak, Wojciech Malajkat, Szymon Bobrowski, Mateusz Banasiuk (zamiennie Marcin Hycnar) oraz Dorota Krempa.

„Imię” będzie można zobaczyć w sobotę, 11 grudnia na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Spektakl będzie grany o godz. 16 i 19. Bilety kosztują od 50 do 120 zł. Można o nie pytać w siedzibie Agencji Certus (ul. Dąbrowskiego 36/4, tel. 732 932 729 i 34 360 60 67) oraz w kasie Filharmonii (ul. Wilsona 16, tel. 34 324 42 30 i 795 451 438) Sprzedaż prowadzona jest też za pośrednictwem portali KupBilecik.pl oraz eBilet.pl. Szczegóły: www.agencjaartystycznacertus.pl.

W Częstochowie zobaczymy "Imię" z Foremniak i Malajkatem w obsadzie. Wygraj podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 2
Spektakl “Imię” (fot. Agencja Artystyczna Certus)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl, który będzie grany o godz. 19. Nagrody ufundowała Agencja Artystyczna Certus. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż ulubioną rolę z dorobku Wojciecha Malajkata i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Imię”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 24 listopada od godz. 18 do 25 listopada do godz. 18.

Zwycięzca Konkurs zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 26 listopada do godz. 12.

Regulamin konkursu “Imię”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Artystyczna Certus.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 24 listopada 2021 r. od godz. 18 do dnia 25 listopada 2021 r. do godz. 18.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl “Imię”, który odbędzie się 11 grudnia o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż ulubioną rolę z dorobku Wojciecha Malajkata i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Imię”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 24 listopada od godz. 18 do 25 listopada do godz. 18.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 26 listopada do godz. 12.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 24 listopada 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2021 r. i obowiązuje do 25listopada 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -