fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka“Dziewiąty dzień księżycowy” już w weekend na częstochowskiej scenie. Mamy dla Czytelników...

“Dziewiąty dzień księżycowy” już w weekend na częstochowskiej scenie. Mamy dla Czytelników zaproszenie [KONKURS]

18 i 19 lutego Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na spektakl „Dziewiąty dzień księżycowy” w reżyserii Michała Zdunika. Dla Czytelników mamy po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy dzień.

O spektaklu “Dziewiąty dzień księżycowy” pisaliśmy już na naszym portalu. Realizację oparto na tekście ukraińskiej dramatopisarki Ołeksandry Hromowej. Za reżyserię odpowiada Michał Zdunik – dramatopisarz, eseista, kompozytor muzyki teatralnej. Dodajmy tu, że w 2018 r. został on laureatem Nagrody Talanton za najlepszy debiut dramaturgiczny na antenie radiowej Jedynki.

Na scenie przedstawiono dosyć skomplikowane losy współczesnej rodziny z Kijowa. Rozwiedziony Ołeh utrzymujący bliskie kontakty z byłą żoną Ołeną oraz owdowiałą matką Hanną i jej partnerem Wiktorem prowadzą dość zrównoważone życie. Nagle w progu ich domu staje Iryna, podająca się za wnuczkę zmarłego męża Hanny. Pod pachą trzyma urnę z prochami swojej babci, czyli pierwszej żony. Okazuje się, że jej ostatnim życzeniem było to, aby mogła spocząć obok ukochanego mężczyzny, który… mimo że ją porzucił, przez wiele lat słał jej miłosne listy.

Ołeha gościnnie gra Bartosz Buława (znany widzom także z „Królowej Śniegu”), Ołeną jest Sylwia Oksiuta-Warmus, Hanną- Agata Ochota, Wiktorem – Antoni Rot, a sprawczynią całego zamieszania, czyli Iryną – Hanna Zbyryt.

Bohaterowie dramatu Hromowej nie są gotowi oderwać się od przeszłości, niezwykle trudno im dokonać zmian. Nadzieję przynosi właśnie „Dziewiąty dzień księżycowy”. Tytuł, choć brzmi magicznie, jest nie tylko frazą poetycką.

"Dziewiąty dzień księżycowy" na częstochowskiej scenie. Mamy do rozdania zaproszenie [KONKURS] 2
Spektakl „Dziewiąty dzień księżycowy” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

-Dziewiąty dzień księżycowy to pojęcie z astrologii księżycowo-solarnej. W takim układzie 9. dzień fazy Księżyca jest czasem przemian. To pewnego rodzaju rytuał przejścia. Czas, kiedy człowiek orientuje się, co zrobił źle. Ten dzień sprzyja podejmowaniu decyzji, jest pełen inspiracji, nowej energii – tłumaczy Michał Zdunik.

Premiera miała miejsce na początku marca 2021 r. Tytuł ten teatr przypomni widzom w piątek, 18 lutego i sobotę, 19 lutego. Oba pokazy zaplanowano na godz. 19. Bilety na parter kosztują 40 zł (normalne) i 35 zł (ulgowe), a na balkon – 35zł (normalne) i 30 zł (ulgowe). Dostępne są również bilety w ramach projektu “60+”, które kosztują 30 zł. Sprzedaż prowadzona jest w kasie przy ul. Kilińskiego 15 oraz za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

“Dziewiąty dzień księżycowy” już w weekend na częstochowskiej scenie. Mamy dla Czytelników zaproszenie [KONKURS] 1
„Dziewiąty dzień księżycowy” (fot. Piotr Dłubak/ Teatr im. Mickiewicza)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników po jedynym podwójnym zaproszeniu na spektakle grane 18 i 19 lutego o godz. 19. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Dziewiąty dzień księżycowy”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) „Dziewiąty dzień księżycowy – 18 lutego” lub „Dziewiąty dzień księżycowy – 19 lutego” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 lutego od godz. 16 do 15 lutego do godz. 16.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 16 lutego do godz. 20.

“Dziewiąty dzień księżycowy” już w weekend na częstochowskiej scenie. Mamy dla Czytelników zaproszenie [KONKURS] 2
„Dziewiąty dzień księżycowy” (fot. Piotr Dłubak/ Teatr im. Mickiewicza)

Regulamin konkursu “Dziewiąty dzień księżycowy”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 14 lutego 2022 r. od godz. 16.00. do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest są jedno podwójne zaproszenia na spektakl “Dziewiąty dzień księżycowy“, który odbędzie się 18 lutego o godz. 19 oraz 19 lutego o godz. 19.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Dziewiąty dzień księżycowy”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Dziewiąty księżycowy dzień”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 lutego od godz. 16 do 15 lutego od godz. 16.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 16 lutego od godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 14 lutego 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 r. i obowiązuje do 15 lutego 2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -