fbpx

„Aleja Rocka Symfonicznie” już 25 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

W niedzielę, 25 lutego na scenę Filharmonii Częstochowskiej powróci widowisko „Aleja Rocka Symfonicznie”. Na koncert zaprasza Agencja Brussa, która ufundowała dla Czytelników podwójne zaproszenie.

Koncert pod szyldem „Aleja Rocka Symfonicznie” powraca w lutym na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Lokalni melomanii polubili już to wspaniałe międzynarodowe przedstawienie, które gromadzi na jednej scenie orkiestrę symfoniczną, solistów, chór i tancerzy z Ukrainy oraz polski zespół rockowy Żuki. W sumie to blisko 50 osób!

"Aleja Rocka Symfonicznie" już 25 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

­-Każdy z widzów będzie miał możliwość włączenia się w ten niezwykły performance – unosząc się na rockowej fali świetlnej i dźwiękowej, zanurzy się w oceanie muzyki. Tak jak szybko zmieniają się światła na scenie, tak będą przed nami migotać, błyszczeć i rozświetlać się emocje, wrażenia, uczucia. Wszyscy widzowie staną się uczestnikami niesamowitego show z nowoczesnymi wizualnymi i świetlnymi efektami specjalnymi. A zatem start, odpalamy reflektory i włączamy mikrofony – czas na naładowanie energią! – zapowiada Agencja Brussa, która organizuje widowiskowe wydarzenie.

W bogatym repertuarze znajdą się przeboje z repertuaru The Beatles, Tiny Turner, Led Zeppelin, Pink Floyd, Boba Dylana czy Queen. Łącznie usłyszmy blisko 30 utworów. Jakich tytułów powinniśmy się spodziewać? Według zapowiedzi organizatora artyści przypomną choćby „Come Together”, „The Best”, „Whole Lotta Love”, „Knockin’ on heaven’sdoor”, „AnotherBrick In The Wall” czy „Show must go on”.

To wszystko już w niedzielę, 25 lutego o godz. 18. Bilety na parter kosztują 155 i 150 zł, a na balkon – 139 zł. Można je kupić na: www.kupbilecik.pl i biletyna.pl.

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Nagrodę ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Utwory, którego zespołu chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu „Aleja Rocka Symfonicznie”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Aleja Rocka Symfonicznie”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 lutego od godz. 9 do 9 lutego do godz. 9.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 12 lutego do godz. 22.

"Aleja Rocka Symfonicznie" już 25 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Regulamin konkursu „Aleja Rocka Symfonicznie”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 8 lutego 2024 r. od godz. 9 do 9 lutego 2024 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert „Aleja Rocka Symfonicznie”, który odbędzie się 25 lutego 2024 r. w Filharmonii Częstochowskiej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Utwory, którego zespołu chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu „Aleja Rocka Symfonicznie”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Aleja Rocka Symfonicznie”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 lutego od godz. 9 do 9 lutego do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 12 lutego do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 8 lutego 2024 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2024 r. i obowiązuje do 9 lutego 2024 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.