fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka„ABBA i inni symfonicznie” zabrzmi w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie

„ABBA i inni symfonicznie” zabrzmi w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

To widowisko po raz pierwszy zawita do Częstochowy. Koncert „ABBA i inni symfonicznie” zobaczymy w niedzielę, 22 października. Agencja Brussa, która organizuje wydarzenie, ufundowała podwójne zaproszenie dla Czytelników. Można je wygrać w konkursie.

Będzie na co popatrzeć, a także czego posłuchać! Na scenie Filharmonii Częstochowskiej zaprezentuje się ponad 50 osób. Będą to chór, balet, orkiestra oraz soliści (Michajlo Dimow, Petro Cheliali, Walentyn Kolakowski, Oleksandr Onofrijchuk, Diana Rachkowska, Diana Chorna i Kateryna Panuhnyk).

Wszystko to za sprawą widowiska „ABBA i inni symfonicznie”, którego częstochowianie dotąd nie widzieli!

-Niewiele zespołów może się pochwalić faktem, że stało się symbolem muzycznym całej dekady, było głównym towarem eksportowym swojego kraju oraz że na podstawie jego muzyki napisano musical, który potem doczekał się ekranizacji. A to wszystko stało się udziałem czwórki skandynawskich wykonawców. Nie wyobrażamy sobie lat 70. bez „Waterloo”, „Honey, Honey”, „Money, Money, Money”, tak jak nie wyobrażamy sobie Szwecji bez ABBY – zaznacza Agencja Brussa, która organizuje koncert.

Jednak nie tylko wielbiciele założonego w 1972 r. zespołu, zainteresują się tą muzyczną propozycją. Częstochowianie usłyszą bowiem przeboje z repertuaru m.in. Boney M, Bee Gees czy Toma Jonesa. – Obiecujemy uśmiech i wzruszenie, powrót wspomnień i świetną zabawę dzisiaj, bo przecież „szczęściem jest pozostać bliskimi sobie jak dzieci”, jak głosi piosenka „Felicità” – największy przebój duetu Al Bano i Romina Power, którego muzyka także zabrzmi podczas tego niezwykłego wieczoru – zapewnia organizator (wydarzenie zapowiadaliśmy m.in. TUTAJ).

„ABBA i inni symfonicznie” zabrzmi w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 1
„Abba i inni symfonicznie” (mat. Agencja Brussa)

Ten wyjątkowy koncert odbędzie się w niedzielę, 22 października o godz. 18. Sprzedaż biletów trwa. Kosztują 150 zł (parter) i 135 zł (balkon). Można je kupić w kasie filharmonii oraz sieci salonów Media Markt. Internetowa sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem portali: kupbilecik.pl, biletyna.pl i ebilet.pl. Zamówienia i informacje: tel. 691 779 850 i 669 288 277. Więcej na: agencjabrussa.pl

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. By je wygrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Który album z dorobku zespołu ABBA cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „ABBA”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 28 września od godz. 10 do 29 września do godz. 10.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 30 września do godz. 22.

„ABBA i inni symfonicznie” zabrzmi w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Abba i inni symfonicznie” (mat. Agencja Brussa)

Regulamin konkursu “ABBA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

„ABBA i inni symfonicznie” zabrzmi w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Abba i inni symfonicznie” (mat. Agencja Brussa)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 28 września 2023 r. od godz. 10 do 29 września 2023 r. do godz. 10.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert „ABBA i inni symfonicznie”, który odbędzie się 22 października w Filharmonii Częstochowskiej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Który album z dorobku zespołu ABBA cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “ABBA”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 28 września od godz. 10 do 29 września do godz. 10.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 30 września do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 28 września 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2023 r. i obowiązuje do 29 września 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie

Popularne

- Advertisment -Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie